Tags: ,

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  admin 4 jaren, 5 maanden geleden.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #1042

  admin
  Sleutelbeheerder

  De Politieke Ledenraad van de PvdA in vergadering bijeen op zondag 31 mei 2015 in Utrecht,

  Gelet op de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 30 april jl. over aanpassingen van de Fraudewet,

  Van oordeel dat deze aanpassingen niet ver genoeg gaan,

  Roept de PvdA Tweede Kamerfractie en de PvdA-bewindslieden op om er bij het overleg op 1 juli a.s. over de aanpassingen in de Fraudewet voor te zorgen dat:
  – Behoudens bij opzet en grove schuld geen boetes meer worden opgelegd;
  – Er extra aandacht en middelen komt om mensen in de bureaucratie van regelgeving voor uitkeringen en participatie te ondersteunen en te begeleiden;
  – Bij overtredingen in het kader van regelgeving voor uitkeringen en participatie nooit uitsluiting voor schuldsanering geldt – alleen bij opzet en grove schuld kan daarbij opgelegd worden dat de resterende schuld en boete die in dit kader is opgelegd ook na de periode van schuldsanering in termijnen wordt terugbetaald;
  – De beslagvrije voet altijd wordt gehandhaafd, ook bij recidive van overtreding van de plichten in kader van uitkeringen en participatie, en gegarandeerd op de huidige normen (dat wil zeggen dat de beslagvrije voet opgebouwd blijft van 90% van de toepasbare basisnorm zoals vastgelegd in de Participatiewet, de correctie voor ziektekosten, de correctie voor woonkosten en de correctie voor kindgebonden budget) en dat de beslagvrije voet gegarandeerd moet zijn door alle vorderingen via de rechter in de wacht te zetten (via een moratorium, een time-out van 6 maanden) zodat stabilisatietijd wordt gevonden dat de schuldenaar zijn lopende rekeningen weer kan betalen. Dit dient voortaan ook te gelden voor die schuldeisers met bijzondere bevoegdheid die nu vereenvoudigd beslag buiten de rechter om kunnen leggen.
  – De complexiteit van regelgeving rondom bijstand en participatie aanzienlijk verminderd door het schrappen van de overvloed aan verplichtingen en het verruimen van mogelijkheden voor bijverdiensten;
  – De door de Nationale Ombudsman aanbevolen maar door het kabinet afgewezen verlaging van de strafrechtelijke aangiftegrens wel wordt gerealiseerd;
  – Er meer coulance komt bij overtreding van de inlichtingenplicht in situaties van nieuw werk: nu worden bijvoorbeeld Wajong-eren gekort op hun uitkering omdat zij niet tijdig aangeven dat zij inkomsten hebben. Vaak omdat men binnen een week niet precies weet wat men verdient, of denkt dat werkgever dit wel regelt. Meestal niet bewust, maar vanwege onmacht dit zelf goed te regelen;
  – de wildgroei van bijzondere bevoegdheden via vereenvoudigde beslagen zonder de tussenkomst van de rechter ingeperkt wordt en dat de excessen hierbij eruit gehaald worden: de CJIB boeteverdubbelingen en de bestuursrechtelijke boetes van de ZiN;
  – De vangnetfunctie van de bijstand voor alle Nederlandse burgers weer centraal gesteld wordt;
  – De uitkeringen in het algemeen minder afhankelijk gemaakt worden van samenlevingsvormen (bijv. AOW-ers die latten of elkaar tijdelijk verzorgen) en bescheiden tijdelijke bijverdiensten.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Toelichting:
  Onze verzorgingsstaat raakt doordrenkt van een filosofie die bij de VVD past, maar niet bij de PvdA, nl. dat vele burgers niet zouden willen werken, daar onvoldoende zelf voor over hebben en als ze de kans krijgen ook de boel belazeren met uitkeringsfraude.
  Repressieve maatregelen overheersen in de uitwerking van de tegenprestatie in de bijstand en door PGB-houders zelf niet meer te vertrouwen hebben we nu een gigantische uitvoeringscrisis bij de Sociale Verzekeringsbank. De Fraudewet uit het kabinet-Rutte-I verklaarde iedere fout bij sociale uitkeringen tot fraude met een automatische boete van 100 procent bovenop het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag. Een wet met een omgekeerde bewijslast die botst met de meest fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. Vaak is er helemaal geen sprake van fraude, maar zijn mensen gewoon de weg kwijt in het doolhof van UWV, SVB en gemeentelijke bijstand. De Nationale Ombudsman constateerde al eerder dat goedwillende burgers zo behandeld worden als criminelen.

  Pas nadat de rechter hier een streep doorheen haalde kwam het kabinet in actie: bij brief van 30 april jl. geeft het kabinet aan dat in de toekomst het UWV, SVB en gemeenten de overtredingen moeten beoordelen op ernst en omstandigheden en daarbij moeten zij rekening houden met de verwijtbaarheid van de ontvanger van een uitkering. Als opzet in het spel is, krijgt de ontvanger een boete voor het volledige gefraudeerde bedrag. bij grove schuld is dat 75 procent. Bij verminderde verwijtbaarheid is de boete 25 procent. In de overige gevallen bedraagt de boete 50 procent van het gefraudeerde bedrag. De minimumboete van 150 euro vervalt en UWV, SVB en gemeenten kunnen, als de wet is aangepast, in meer situaties een waarschuwing geven.

  Deze wijzigingen gaan nog niet ver genoeg, de regelgeving en bejegening bij uitkeringen en participatieverplichtingen moet uitgaan van het beginsel van ‘vertrouwen in de burger, tenzij’.

  Activeringsfilosofie, de bestrijding van fraude en misbruik, de participatiesamenleving of een geïntegreerd vreemdelingenbeleid mogen hun eigen rechtvaardigingsfilosofie hebben, maar er is ook nog zoiets als een de sociale vangnetfunctie. Herstel van deze vangnetfunctie vraagt om het schrappen van categoriale uitsluitingen, een minder streng handhavingsbeleid en een lossere binding tussen uitkering en arbeid. Formele drempels moeten worden geslecht en beperkende uitvoeringspraktijken moeten actief worden tegengegaan en publiekelijk bestraft. De bijstand is er om te voorkomen dat mensen in armoede geraken. Dat vraagt om compassie in plaats van repressie.

  Met betrekking tot de beslagvrije voet wordt in het bijzonder opgemerkt dat niet handhaving zoals in deze motie wordt voorgesteld veel mensen in de samenleving acuut in de problemen brengt, door huisuitzettingen, energieafsluitingen en ontbinding zorgverzekeringen tot gevolg, met name voor die groepen die wel willen maar niet kunnen betalen. Door de wildgroei van bevoegdheden van beslagleggingen buiten de rechter om die met name instanties hebben, staat het recht op de beslagvrije voet nu onder druk. Er vindt verdringing plaats tussen schuldeisers onderling, waarbij schuldeisers buiten de boot vallen. In de beslagleggingen vallen met name de volgende overheidsinstanties op: de CJIB (meerdere malen verdubbeling van verkeersboetes) en de ZiN (bestuursrechtelijke boetes bovenop na 6 maanden betalingsachterstand).
  De koepel van schuldhulpverleningsinstanties heeft onlangs nog bericht over een sterke groei bij problematische schulden en dat iedere onopgeloste schuldprobleem de samenleving €100.000,- kost. Zowel de gemiddelde problematische schuld stijgt (in 2014 met ruim 2% tot 38.500 euro) als het aantal mensen met problematische schulden: het aantal mensen, waarbij de rechter uitkomst moet bieden is in de afgelopen drie jaar verdubbeld en bij de gemeentelijke schuldsanering is het aantal klanten vorig jaar met 3000 gestegen naar 92.000. Deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg. De meeste mensen worden om bureaucratische redenen niet toegelaten tot de schuldsanering of willen dat zelf niet. In 2013 werd ingeschat dat er tussen de 373.000 en 531.000 huishoudens zijn die zich in een problematische schuldsituatie bevinden. Daarnaast lopen nog eens 719.000 tot 961.000 huishoudens een serieus risico om in een problematische schuldsituatie terecht te komen. Uitgaande van de laagste schattingen en het gemiddelde van ruim twee personen per huishouden zijn er in Nederland dus ruim 700.000 mensen die in problematische schulden leven en ruim een miljoen die daar een serieus risico op lopen.

  • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 5 maanden geleden door  admin.
  • Dit onderwerp is gewijzigd 4 jaren, 5 maanden geleden door  admin.
1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.